Tham gia Hội đồng thảo luận của chúng ta - đây

IPboard trả lời nhanh chóng và biên tập viên không làm việc sử dụng mod-pagespeed

Tìm thấy một lỗi với mod-pagespeed nếu bạn sử dụng ipboard 3.2.2.

Tôi thấy rằng các biên tập viên đã không làm việc, cho thấy một không gian trống hơn là một biên tập viên. Mất một thời gian nhưng tôi đặt vấn đề như đang được cài đặt của tôi về mod-pagespeed tương tác với CKEditor sử dụng bởi ipboard. Liên kết ở đây giải thích - http://community.invisionpower.com/topic/348577-google-mod-pagespeed/page__pid__2178923

Tôi nên cập nhật. . . → Read More: IPboard trả lời nhanh chóng và biên tập viên không làm việc sử dụng mod-pagespeed